tel.: 81 740 41 54, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin

parafia@swjadwiga.lublin.pl

Nr konta Parafii: 82 1240 2500 1111 0000 3772 3369

Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wspomaga ona i koordynuje pracę duszpasterską, wyraża opinię oraz wysuwa propozycje dotyczące parafii. Rada kieruje się zasadami określonymi w statucie, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w 1997 r. W myśl tego statutu w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez księdza Proboszcza. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

 

Dokumenty Kościoła precyzują cel i charakter istnienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:

„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej
2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

Adhortacja Christifideles laici n. 27

„Postulat soboru dotyczący wspólnego omawiania i rozwiązywania problemów duszpasterskich winien być odpowiednio i systematycznie realizowany poprzez coraz szersze, mocniejsze i zdecydowane dowartościowanie parafialnych rad duszpasterskich”.

Duszpasterski Synod Krakowski w dokumencie Struktury Archidiecezji Krakowskiej

wyraźnie nakazuje tworzenie rad duszpasterskich i katechetycznych (n. 61, por. n.17 i 62).
„61. We wszystkich parafiach archidiecezji należy obowiązkowo utworzyć duszpasterskie rady parafialne, złożone z księży, osób zakonnych i świeckich, według założeń ustalonych przez Synod w 1975 roku. Duszpasterze powinni dołożyć starań, by odpowiadały one nie tylko literze, ale przede wszystkim duchowi postanowień synodalnych”.

Cele Duszpasterskiej Rady Parafialnej:

1. Uwagi ogólne:
Jest to Rada, a zatem ma głos doradczy, a nie decyzyjny. Decyzje podejmuje proboszcz. Roztropność wskazuje jednak na liczenie się z głosem rady.
2. Duszpasterska – zajmuje się sprawami szeroko rozumianych zadań duszpasterskich parafii .
3. Ma za zadanie:
– współpracę duchownych i świeckich
– pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii,
– koordynację działań apostolskich,
– wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej,
– wyrażanie opinii w sprawach parafii,
– wskazywanie propozycji i wniosków dot. pracy parafialnej.

Leave a Reply